Căutați un director în C #

Cum pot să prezint un control utilizatorului care să îi permită să aleagă un director?

Nu pare să existe controale native care să facă acest lucru?

0
fr hi bn

6 răspunsuri

Ai putea folosi un TreeView în combinație cu clasa DirectoryInfo.

0
adăugat

Nu încercați să vă răsturnați cu o clasă TreeView/DirectoryInfo. Pentru un singur lucru, există multe caracteristici frumoase pe care le obțineți gratuit (iconițe/clic dreapta/rețele) utilizând SHBrowseForFolder. Pentru altul există cazuri/capturi de margine pe care probabil că nu le veți cunoaște.

0
adăugat

Notă: nu există nicio garanție că acest cod va funcționa în versiunile viitoare ale cadrului .Net. Utilizarea internă a cadrelor .Net interne, așa cum este făcută aici prin reflecție, probabil nu este bună în general. Utilizați soluția interop menționată în partea de jos, deoarece este mai puțin probabil ca API-ul Windows să se schimbe.

Dacă căutați un selector de dosare care arată mai mult ca dialogul Windows 7, cu capacitatea de a copia și lipi dintr-o casetă de text din partea inferioară și din panoul de navigare din stânga cu preferințe și locații comune, puteți avea acces la într-un mod foarte ușor.

Interfața FolderBrowserDialog este foarte minimă:

introduceți descrierea imaginii aici

Dar puteți avea în schimb acest lucru:

introduceți descrierea imaginii aici

Iată o clasă care deschide un selector de dosar în stil Vista, utilizând interfața .net private IFileDialog , fără a utiliza în mod direct interop în cod (Net are grijă de asta pentru tine). Acesta revine la dialogul pre-Vista, dacă nu într-o versiune destul de ridicată pentru Windows. Ar trebui să lucreze în Windows 7, 8, 9, 10 și mai sus (teoretic).

using System;
using System.Reflection;
using System.Windows.Forms;

namespace MyCoolCompany.Shuriken {
  /// 
  /// Present the Windows Vista-style open file dialog to select a folder. Fall back for older Windows Versions
  /// 
  public class FolderSelectDialog {
    private string _initialDirectory;
    private string _title;
    private string _fileName = "";

    public string InitialDirectory {
      get { return string.IsNullOrEmpty(_initialDirectory) ? Environment.CurrentDirectory : _initialDirectory; }
      set { _initialDirectory = value; }
    }
    public string Title {
      get { return _title ?? "Select a folder"; }
      set { _title = value; }
    }
    public string FileName { get { return _fileName; } }

    public bool Show() { return Show(IntPtr.Zero); }

    /// Handle of the control or window to be the parent of the file dialog
    /// true if the user clicks OK
    public bool Show(IntPtr hWndOwner) {
      var result = Environment.OSVersion.Version.Major >= 6
        ? VistaDialog.Show(hWndOwner, InitialDirectory, Title)
        : ShowXpDialog(hWndOwner, InitialDirectory, Title);
      _fileName = result.FileName;
      return result.Result;
    }

    private struct ShowDialogResult {
      public bool Result { get; set; }
      public string FileName { get; set; }
    }

    private static ShowDialogResult ShowXpDialog(IntPtr ownerHandle, string initialDirectory, string title) {
      var folderBrowserDialog = new FolderBrowserDialog {
        Description = title,
        SelectedPath = initialDirectory,
        ShowNewFolderButton = false
      };
      var dialogResult = new ShowDialogResult();
      if (folderBrowserDialog.ShowDialog(new WindowWrapper(ownerHandle)) == DialogResult.OK) {
        dialogResult.Result = true;
        dialogResult.FileName = folderBrowserDialog.SelectedPath;
      }
      return dialogResult;
    }

    private static class VistaDialog {
      private const string c_foldersFilter = "Folders|\n";

      private const BindingFlags c_flags = BindingFlags.Instance | BindingFlags.Public | BindingFlags.NonPublic;
      private readonly static Assembly s_windowsFormsAssembly = typeof(FileDialog).Assembly;
      private readonly static Type s_iFileDialogType = s_windowsFormsAssembly.GetType("System.Windows.Forms.FileDialogNative+IFileDialog");
      private readonly static MethodInfo s_createVistaDialogMethodInfo = typeof(OpenFileDialog).GetMethod("CreateVistaDialog", c_flags);
      private readonly static MethodInfo s_onBeforeVistaDialogMethodInfo = typeof(OpenFileDialog).GetMethod("OnBeforeVistaDialog", c_flags);
      private readonly static MethodInfo s_getOptionsMethodInfo = typeof(FileDialog).GetMethod("GetOptions", c_flags);
      private readonly static MethodInfo s_setOptionsMethodInfo = s_iFileDialogType.GetMethod("SetOptions", c_flags);
      private readonly static uint s_fosPickFoldersBitFlag = (uint) s_windowsFormsAssembly
        .GetType("System.Windows.Forms.FileDialogNative+FOS")
        .GetField("FOS_PICKFOLDERS")
        .GetValue(null);
      private readonly static ConstructorInfo s_vistaDialogEventsConstructorInfo = s_windowsFormsAssembly
        .GetType("System.Windows.Forms.FileDialog+VistaDialogEvents")
        .GetConstructor(c_flags, null, new[] { typeof(FileDialog) }, null);
      private readonly static MethodInfo s_adviseMethodInfo = s_iFileDialogType.GetMethod("Advise");
      private readonly static MethodInfo s_unAdviseMethodInfo = s_iFileDialogType.GetMethod("Unadvise");
      private readonly static MethodInfo s_showMethodInfo = s_iFileDialogType.GetMethod("Show");

      public static ShowDialogResult Show(IntPtr ownerHandle, string initialDirectory, string title) {
        var openFileDialog = new OpenFileDialog {
          AddExtension = false,
          CheckFileExists = false,
          DereferenceLinks = true,
          Filter = c_foldersFilter,
          InitialDirectory = initialDirectory,
          Multiselect = false,
          Title = title
        };

        var iFileDialog = s_createVistaDialogMethodInfo.Invoke(openFileDialog, new object[] { });
        s_onBeforeVistaDialogMethodInfo.Invoke(openFileDialog, new[] { iFileDialog });
        s_setOptionsMethodInfo.Invoke(iFileDialog, new object[] { (uint) s_getOptionsMethodInfo.Invoke(openFileDialog, new object[] { }) | s_fosPickFoldersBitFlag });
        var adviseParametersWithOutputConnectionToken = new[] { s_vistaDialogEventsConstructorInfo.Invoke(new object[] { openFileDialog }), 0U };
        s_adviseMethodInfo.Invoke(iFileDialog, adviseParametersWithOutputConnectionToken);

        try {
          int retVal = (int) s_showMethodInfo.Invoke(iFileDialog, new object[] { ownerHandle });
          return new ShowDialogResult {
            Result = retVal == 0,
            FileName = openFileDialog.FileName
          };
        }
        finally {
          s_unAdviseMethodInfo.Invoke(iFileDialog, new[] { adviseParametersWithOutputConnectionToken[1] });
        }
      }
    }

    //Wrap an IWin32Window around an IntPtr
    private class WindowWrapper : IWin32Window {
      private readonly IntPtr _handle;
      public WindowWrapper(IntPtr handle) { _handle = handle; }
      public IntPtr Handle { get { return _handle; } }
    }
  }
}

Am dezvoltat acest lucru ca o versiune curățat de dosar .NET Win 7-selectați Stil de dialog de Bill Seddon de lyquidity.com (nu am nici o afiliere). Am scris propria mea pentru că soluția lui necesită o clasă de reflecție suplimentară, care nu este necesară în acest scop concentrat, folosește de control al fluxului bazată pe excepții, nu cache rezultatele apelurilor sale de reflecție. Rețineți că imbricată static VistaDialog este clasa, astfel încât variabilele sale de reflecție statice nu încercați să obțineți populate dacă Afișare Metoda nu este niciodată numit.

Se utilizează ca într-un Formular Windows:

var dialog = new FolderSelectDialog {
  InitialDirectory = musicFolderTextBox.Text,
  Title = "Select a folder to import music from"
};
if (dialog.Show(Handle)) {
  musicFolderTextBox.Text = dialog.FileName;
}

Desigur, puteți juca cu opțiunile sale și cu ce proprietăți le expune. De exemplu, permite multiselect în dialogul în stil Vista.

De asemenea, vă rugăm să rețineți că Simon Mourier a dat un răspuns care arată cum se poate face exact aceeași lucrare folosind interop împotriva Windows API direct , deși versiunea sa ar trebui să fie suplimentată pentru a folosi dialogul de stil mai vechi, dacă se află într-o versiune mai veche a Windows. Din păcate, nu mi-am găsit încă postul când mi-am rezolvat soluția. Denumiți otravă!

0
adăugat

sau chiar mai bine, puteți pune acest cod într-un fișier de clasă

using System;
using System.IO;
using System.Runtime.CompilerServices;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Windows.Forms;

internal class OpenFolderDialog : IDisposable {

  /// 
  /// Gets/sets folder in which dialog will be open.
  /// 
  public string InitialFolder { get; set; }

  /// 
  /// Gets/sets directory in which dialog will be open if there is no recent directory available.
  /// 
  public string DefaultFolder { get; set; }

  /// 
  /// Gets selected folder.
  /// 
  public string Folder { get; private set; }


  internal DialogResult ShowDialog(IWin32Window owner) {
    if (Environment.OSVersion.Version.Major >= 6) {
      return ShowVistaDialog(owner);
    } else {
      return ShowLegacyDialog(owner);
    }
  }

  private DialogResult ShowVistaDialog(IWin32Window owner) {
    var frm = (NativeMethods.IFileDialog)(new NativeMethods.FileOpenDialogRCW());
    uint options;
    frm.GetOptions(out options);
    options |= NativeMethods.FOS_PICKFOLDERS | NativeMethods.FOS_FORCEFILESYSTEM | NativeMethods.FOS_NOVALIDATE | NativeMethods.FOS_NOTESTFILECREATE | NativeMethods.FOS_DONTADDTORECENT;
    frm.SetOptions(options);
    if (this.InitialFolder != null) {
      NativeMethods.IShellItem directoryShellItem;
      var riid = new Guid("43826D1E-E718-42EE-BC55-A1E261C37BFE"); //IShellItem
      if (NativeMethods.SHCreateItemFromParsingName(this.InitialFolder, IntPtr.Zero, ref riid, out directoryShellItem) == NativeMethods.S_OK) {
        frm.SetFolder(directoryShellItem);
      }
    }
    if (this.DefaultFolder != null) {
      NativeMethods.IShellItem directoryShellItem;
      var riid = new Guid("43826D1E-E718-42EE-BC55-A1E261C37BFE"); //IShellItem
      if (NativeMethods.SHCreateItemFromParsingName(this.DefaultFolder, IntPtr.Zero, ref riid, out directoryShellItem) == NativeMethods.S_OK) {
        frm.SetDefaultFolder(directoryShellItem);
      }
    }

    if (frm.Show(owner.Handle) == NativeMethods.S_OK) {
      NativeMethods.IShellItem shellItem;
      if (frm.GetResult(out shellItem) == NativeMethods.S_OK) {
        IntPtr pszString;
        if (shellItem.GetDisplayName(NativeMethods.SIGDN_FILESYSPATH, out pszString) == NativeMethods.S_OK) {
          if (pszString != IntPtr.Zero) {
            try {
              this.Folder = Marshal.PtrToStringAuto(pszString);
              return DialogResult.OK;
            } finally {
              Marshal.FreeCoTaskMem(pszString);
            }
          }
        }
      }
    }
    return DialogResult.Cancel;
  }

  private DialogResult ShowLegacyDialog(IWin32Window owner) {
    using (var frm = new SaveFileDialog()) {
      frm.CheckFileExists = false;
      frm.CheckPathExists = true;
      frm.CreatePrompt = false;
      frm.Filter = "|" + Guid.Empty.ToString();
      frm.FileName = "any";
      if (this.InitialFolder != null) { frm.InitialDirectory = this.InitialFolder; }
      frm.OverwritePrompt = false;
      frm.Title = "Select Folder";
      frm.ValidateNames = false;
      if (frm.ShowDialog(owner) == DialogResult.OK) {
        this.Folder = Path.GetDirectoryName(frm.FileName);
        return DialogResult.OK;
      } else {
        return DialogResult.Cancel;
      }
    }
  }


  public void Dispose() { } //just to have possibility of Using statement.

}

internal static class NativeMethods {

  #region Constants

  public const uint FOS_PICKFOLDERS = 0x00000020;
  public const uint FOS_FORCEFILESYSTEM = 0x00000040;
  public const uint FOS_NOVALIDATE = 0x00000100;
  public const uint FOS_NOTESTFILECREATE = 0x00010000;
  public const uint FOS_DONTADDTORECENT = 0x02000000;

  public const uint S_OK = 0x0000;

  public const uint SIGDN_FILESYSPATH = 0x80058000;

  #endregion


  #region COM

  [ComImport, ClassInterface(ClassInterfaceType.None), TypeLibType(TypeLibTypeFlags.FCanCreate), Guid("DC1C5A9C-E88A-4DDE-A5A1-60F82A20AEF7")]
  internal class FileOpenDialogRCW { }


  [ComImport(), Guid("42F85136-DB7E-439C-85F1-E4075D135FC8"), InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
  internal interface IFileDialog {
    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    [PreserveSig()]
    uint Show([In, Optional] IntPtr hwndOwner); //IModalWindow 


    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint SetFileTypes([In] uint cFileTypes, [In, MarshalAs(UnmanagedType.LPArray)] IntPtr rgFilterSpec);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint SetFileTypeIndex([In] uint iFileType);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint GetFileTypeIndex(out uint piFileType);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint Advise([In, MarshalAs(UnmanagedType.Interface)] IntPtr pfde, out uint pdwCookie);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint Unadvise([In] uint dwCookie);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint SetOptions([In] uint fos);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint GetOptions(out uint fos);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    void SetDefaultFolder([In, MarshalAs(UnmanagedType.Interface)] IShellItem psi);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint SetFolder([In, MarshalAs(UnmanagedType.Interface)] IShellItem psi);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint GetFolder([MarshalAs(UnmanagedType.Interface)] out IShellItem ppsi);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint GetCurrentSelection([MarshalAs(UnmanagedType.Interface)] out IShellItem ppsi);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint SetFileName([In, MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string pszName);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint GetFileName([MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] out string pszName);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint SetTitle([In, MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string pszTitle);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint SetOkButtonLabel([In, MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string pszText);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint SetFileNameLabel([In, MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string pszLabel);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint GetResult([MarshalAs(UnmanagedType.Interface)] out IShellItem ppsi);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint AddPlace([In, MarshalAs(UnmanagedType.Interface)] IShellItem psi, uint fdap);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint SetDefaultExtension([In, MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string pszDefaultExtension);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint Close([MarshalAs(UnmanagedType.Error)] uint hr);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint SetClientGuid([In] ref Guid guid);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint ClearClientData();

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint SetFilter([MarshalAs(UnmanagedType.Interface)] IntPtr pFilter);
  }


  [ComImport, Guid("43826D1E-E718-42EE-BC55-A1E261C37BFE"), InterfaceType(ComInterfaceType.InterfaceIsIUnknown)]
  internal interface IShellItem {
    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint BindToHandler([In] IntPtr pbc, [In] ref Guid rbhid, [In] ref Guid riid, [Out, MarshalAs(UnmanagedType.Interface)] out IntPtr ppvOut);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint GetParent([MarshalAs(UnmanagedType.Interface)] out IShellItem ppsi);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint GetDisplayName([In] uint sigdnName, out IntPtr ppszName);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint GetAttributes([In] uint sfgaoMask, out uint psfgaoAttribs);

    [MethodImpl(MethodImplOptions.InternalCall, MethodCodeType = MethodCodeType.Runtime)]
    uint Compare([In, MarshalAs(UnmanagedType.Interface)] IShellItem psi, [In] uint hint, out int piOrder);
  }

  #endregion


  [DllImport("shell32.dll", CharSet = CharSet.Unicode, SetLastError = true)]
  internal static extern int SHCreateItemFromParsingName([MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string pszPath, IntPtr pbc, ref Guid riid, [MarshalAs(UnmanagedType.Interface)] out IShellItem ppv);

}

Și folosește-o așa

using (var frm = new OpenFolderDialog()) {
        if (frm.ShowDialog(this)== DialogResult.OK) {
          MessageBox.Show(this, frm.Folder);
        }
      }
0
adăugat

Puteți folosi doar clasa FolderBrowserDialog din spațiul de nume System.Windows.Forms .

0
adăugat
adăugat autor Ruben Bartelink, sursa
string folderPath = "";
FolderBrowserDialog folderBrowserDialog1 = new FolderBrowserDialog();
if (folderBrowserDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK) {
  folderPath = folderBrowserDialog1.SelectedPath ;
}
0
adăugat
Nu uitați să înfășurați utilizând folosind (FolderBrowserDialog folderBrowserDialog1 = FolderBrowserDialog ())
adăugat autor Adam Butler, sursa